+420 515 271 136 | podatelna@prosimerice.cz

Prosiměřice

Městys Prosiměřice

oficiální webové stránky

 

icon-posta

Městys Prosiměřice

Prosiměřice 197, 671 61 Prosiměřic

Telefon: +420 515 271 136

E-mail: podatelna@prosimerice.cz

ID datové schránky: 8uxbbv8

 

Bankovní spojení:

KB Znojmo: 4225741/0100

 

icon-posta

Městys Prosiměřice

Prosiměřice 197, 671 61 Prosiměřic

Telefon: +420 515 271 136

E-mail: podatelna@prosimerice.cz

ID datové schránky: 8uxbbv8

 

Bankovní spojení:

KB Znojmo: 4225741/0100

Ředitelka Mateřské školy, Prosiměřice, okres Znojmo, příspěvková organizace vyhlašuje

zápis dětí do Mateřské školy Prosiměřice pro školní rok 2020/2021.

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje:

1. organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců v mateřské škole. Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem, poštou, v krajním případě dle konkrétní situace osobním podáním v mateřské škole.

2. pro příjem žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání je stanoveno období v rozmezí od 4.5.2020 do 15.5.2020.

Podání žádosti – zákonný zástupce dítěte doloží

  • vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání s potvrzením o očkování dítěte od dětského lékaře, nebo čestné prohlášení zákonného zástupce (povinnost očkování se nevztahuje na děti přijímané do povinného předškolního vzdělávání – děti, které nejpozději do 31. 8. 2020 dovrší věku 5 let)
  • kopii rodného listu dítěte

Žádost je možné doručit následujícími způsoby:

1. do datové schránky mateřské školy ID: 3jqkx2p

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

3. poštou na adresu Mateřská škola, 671 61 Prosiměřice 186

4. osobním doručením do schránky u hlavního vchodu do MŠ Prosiměřice

5. v krajním případě dle konkrétní situace osobním podáním ve škole po předběžné telefonické domluvě (na t. č. 515 217 181 nebo 725 472 760).

 Potvrzení o očkování dítěte lze doložit následujícími způsoby:

1. Potvrzení od dětského lékaře

- upozorňujeme rodiče, aby si v dostatečně časovém předstihu zajistili potvrzení od svého dětského lékaře (Doporučujeme si telefonicky předem sjednat schůzku).

2. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

         - prohlásí, že je dítě řádně očkované (viz čestné prohlášení na webových stránkách školy).

         - a doloží kopii očkovacího průkazu.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je k dispozici na webových stránkách školy – zápis, v krajním případě, že nemáte tuto možnost, můžete si žádost vyzvednout osobně v MŠ, po předběžné telefonické domluvě.

Webové stránky školy: www.ms-prosimerice.webnode.cz

Po převzetí žádosti budou zákonnému zástupci dítěte zaslány informace sdělované v souvislosti se správním řízením o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

V Prosiměřicích dne 6. 4. 2020

Hodinová Iveta, ředitelka mateřské školy, v.r.

Praha 1. dubna 2020

Opatření obecné povahy

Vláda České republiky (dále jen „vláda“) jako orgán příslušný podle § 11 odst. 1 zákona č. 191/2016 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon o ochraně státních hranic“) a ve smyslu čl. 28 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (dále jen „Schengenský hraniční kodex“) v souvislosti s bezprostřední hrozbou pro veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost České republiky spojenou s rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeným novým  koronavirem SARS-CoV-2

prodlužuje platnost opatření obecné povahy vlády o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky ze dne 15. března 2020 ve znění opatření obecné povahy vlády ze dne 16. března 2020 (dále jen opatření) do 24. dubna 2020 23:59.

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti okamžikem vyvěšení a pozbývá platnosti 24. dubna 2020 23:59.

Odůvodnění

V souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeným novým  koronavirem SARS-CoV-2 byla příslušnými orgány identifikována závažná hrozba pro veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost České republiky. S ohledem na tuto skutečnost byla shledána jakožto součást nezbytných opatření potřeba neprodleně znovu zavést ochranu vnitřních hranic České republiky podle čl. 28 odst. 1 Schengenského hraničního kodexu. Dne 12. března 2020 proto vydalo Ministerstvo vnitra v návaznosti na rozhodnutí vlády mimořádné opatření o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky č. j. MV-48168-1/OAM-2020, které bylo dne 13. března 2020 nahrazeno mimořádným opatřením č. j. MV-48168-2/OAM-2020. Vláda dne 15. března 2020 posledně jmenované mimořádné opatření zrušila v souladu s § 11 odst. 4 zákona o ohraně státních hranic a vydala opatření  obecné povahy vlády o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic s účinností do 4.dubna 2020 23:59. Dne 16. března 2020 vláda toto opatření změnila, pokud se jedná o nově určené místo pro překračování vnitřních hranic na hranicích s Německem (Rumburk – Neugersdorf III/3/22-III/3/23).

Vzhledem k přetrvávající závažné hrozbě pro veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost České republiky vyplývající z nepříznivého vývoje epidemiologické situace vláda rozhodla v souladu s čl. 28 odst. 3 Schengenského hraničního kodexu a § 11 odst. 1 zákona o ochraně hranic o prodloužení dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky o 20 dní, tj. do 24. dubna 2020.

Cílem tohoto opatření je zabránit narušování veřejného pořádku v důsledku nekontrolovaného pohybu osob podléhajících opatřením vydaným v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace.

Poučení

Proti tomuto opatření podle § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný prostředek.

Ing. Andrej Babiš, předseda vlády

Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů.

V souladu s opatřením MŠMT k organizaci zápisů pro školní rok 2020/2021 zakazuje ředitel školy osobní přítomnost dětí ve škole u zápisu.

Zápis bude probíhat pouze formou podání písemné žádosti. Písemnou žádost je nutné škole doručit v termínu od 1. 4. 2020 do 27. 4. 2020.

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost doručit těmito způsoby:

  1. poštou,
  2. osobním doručením do schránky u hlavního vchodu do ZŠ Prosiměřice,
  3. datovou schránkou (ID datové schránky ZŠ Prosiměřice: rq3mrr3),
  4. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem

(e-mail ZŠ Prosiměřice: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

Ve stejném termínu, tj. od 1. 4. 2020 do 27. 4. 2020, je nutné základní škole stejnými způsoby uvedenými výše doručit dokumentaci k odkladu zahájení školní docházky:

  1. vyjádření školského poradenského zařízení
  2. vyjádření dětského lékaře.

V průběhu května 2020 obdrží zákonní zástupci rozhodnutí ředitele školy ZŠ Prosiměřice o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021, nebo rozhodnutí o odkladu zahájení školní docházky.

Upozorňujeme zákonné zástupce zájemců o zahájení školní docházky na ZŠ Prosiměřice, že všechny podané žádosti budou vyřízeny kladně, tzn. ZŠ Prosiměřice přijme všechny zájemce.

Mgr. Jiří Mašek, ředitel ZŠ Prosiměřice, v.r.

„Základní škola Prosiměřice uveřejnila na svých internetových stránkách výukové materiály na měsíc duben.“

Stránky školy: www.zsprosimerice.estranky.cz

Soubory ke stažení
File
Download this file (PR_TC_JMK_Znojmo_DL.pdf)Plakát

ProsiměřiceMěstys Prosiměřice

Prohlášení o přístupnosti

Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.